ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία
ή με τη φόρμα επικοινωνίας.

LINK ΜΟΝ. ΙΚΕ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
570 22 Σίνδος
Τ.Θ. 1228

T: 2310797217

W: https://linkchains.gr

Πληροφορίες: [email protected]
Πωλήσεις: [email protected]